پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

سه‌شنبه, 23 مهر 1398

 

 

 

 

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ 

بودجه تصویبی سال 98 شورای اسلامی شهر دولت آباد

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ 

بودجه تصویبی سال 1397 به پیوست ارایه شده است.

   

 

 

ﻣﻮﺿﻮع : در ﭘﯽ درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي اﯾﻠﯿﺎ دﻫﻘﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ 1139 ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 350/88 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان 164 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ آن درﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ وﻣﯿﺰان 186/88 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ آن در ﻃﺮح ﮔﺬر 20 ﻣﺘﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﺿﻤﻨﺎ ﮔﺬر 20 ﻣﺘﺮي ﻫﻨﻮز ﺷﮑﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )، ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻮﻣﻨﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 828/90 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، واﻗﻊ درﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺑﻠﻮاراﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(ره) ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ(ﻗﭙﺎﻧﭽﯽ) روﺑﺮوي ﮐﻮره آﺟﺮﻧﯿﻠﻔﺮوﺷﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : ﻻﯾﺤﻪ ﺷﻤﺎره 98/10224 ﻣﻮرخ 98/5/22 ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻼﺣﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ در ﺗﺎرﯾﺦ 98/6/30 ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﯿﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮار ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎز آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺣﺪاث ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮداري ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻋﻀﺎي ﺷﻮراي ﺷﻬﺮ اﺻﺮار ﺑﺮ اﺟﺮاي ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻓﻮق دارﻧﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع: ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮه رﻓﯿﻌﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺰان 285 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ در ﻣﺴﯿﺮ آزاد ﺳﺎزي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ ( ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﭙﺎﻧﭽﯽ ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ اﺑﺎد )ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻃﺎﻫﺮه رﻓﯿﻌﯽ( ﻗﺮار دارد ﮐﻪ...

ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ آﻗﺎي ﻣﺮﺗﻀﯽ رﻓﯿﻌﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﯿﺰان 142/5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﭘﻼك ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎي رﻓﯿﻌﯽ در ﻣﺴﯿﺮ آزاد ﺳﺎزي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ (ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻗﭙﺎﻧﭽﯽ) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ اﺑﺎد ﻗﺮار دارد....

ﻣﻮﺿﻮع : درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﻮان ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﯿﺎت ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻨﯽ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﯿﺎت ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع : ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 15000ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺷﺮق ﺑﻠﻮار ﺣﺒﯿﺐ آﺑﺎد ﺟﻨﺐ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻋﯽ ﺷﺎﻟﺒﺎف-ﭘﺸﺖ آﻫﻦ ﻓﺮوﺷﯽ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﺳﺎﺑﻖ )آﺟﺮﺳﻌﯿﺪ(ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺸﺎورزي از ﻗﺮار ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 800000 رﯾﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺻﺪور ﻣﺼﻮﺑﻪ درﺧﺼﻮص ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن ﺟﻬﺖ ﺷﺮﮐﺖ در رزﻣﺎﯾﺶ

تقاضای آقای اکبر زارعان مبنی بر صدور پروانه بر پلاک تفکیکی شماره به مساحت 140 متر مربع واقع در فاز 3 گل ها مورد بررسی قرار گرفت .

ﻣﻮﺿﻮع : شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری امتیاز بهره برداری از مکان و فضاهای مورد نظر شهرداری در سطح شهر و منطقه صنعتی به روش ساخت ، بهره برداری ، اجاره و انتقال به مدت 5 سال و به صورت اجاره بهای ماهیانه طبق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری، از طریق مزایده عمومی بر اساس آیین نامه مالی شهرداری ها به اشخاص یا شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮداري در ﻧﻈﺮ دارد ﮐﻤﯿﺘﻪ اﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺎﻋﺪت در اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ (ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ) ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺑﻀﺎﻋﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﺟﺪول ﮔﺬاري، زﯾﺮﺳﺎزي و آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺗﻨﺪرو ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎزان، ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ ﺗﺎ ﭘﻞ ﺳﯿﻼب

ﻣﻮﺿﻮع : درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻋﻠﯽ ﺑﻬﺎء ﻟﻮ ﻫﻮره ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺧﺬ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﭘﻼك ﺷﻤﺎره 476 ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 200 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻣﺎﻟﮏ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 50 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﮐﻪ داراي ﻗﺒﺎﻟﻪ واﮔﺬاري ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﺠﺎري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ،

ﻣﻮﺿﻮع : در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﺗﺒﺎﺻﺮ ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪي دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 121/47 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ واﻗﻊ در دوﻟﺖ آﺑﺎد ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮي ، ﻧﯿﻢ ﻓﺮﻋﯽ 17 ﻏﺮﺑﯽ ، ﭘﻼك دوم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده 23 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ، ﺷﻬﺮداري دوﻟﺖ آﺑﺎد در ﻧﻈﺮ دارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﮐﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ آﺳﻔﺎﻟﺖ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ واﺣﺪ ﻋﻤﺮان و ﻧﻈﺎرت ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 34 ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ و واﮔﺬاري ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻫﺎي ذﯾﻞ ﻣﺎده 16 روش ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎور ﻣﺼﻮب 88/9/28 و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮار در ﺧﺼﻮص ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺳﺎزي ﻃﺮح ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد

ﻣﻮﺿﻮع : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻨﺪ 20 ﻣﺎده 55 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداري اﻋﻀﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ در کمیسیون ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي اﮐﺒﺮ رﻓﯿﻌﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1487/15 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻓﻠﺰي، واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدـ

ﻣﻮﺿﻮع : درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻫﺪاﯾﺖ و ﺧﺎﻧﻢ اﻣﯿﻨﻪ رﺑﯿﻌﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 354/50 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺜﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ دﺳﺘﻐﯿﺐ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺘﺎﺣﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺻﺪورﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 115 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ دردوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﺎذر ﻏﺮﺑﯽ-ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻘﺪاد ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﺗﺒﺎﺻﺮ ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ: )ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻠﮏ

ﺣﺴﺐ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 11472/98ﻣﻮرخ 98/6/6 ﭘﯿﺮاﻣﻮن درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯿﺮزاﻋﻠﯿﺎن دﺳﺘﺠﺮدي در ﻣﻮرد ﺗﻤﻠﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 80 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﺎم ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1280 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ درﺻﺤﺮاي ﺧﺴﺮوآﺑﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻓﺎز ﺳﻪ ﮔﻠﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﻣﺎﻣﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 310 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل 92 آﻗﺎي رﺳﻮل ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ وﻗﺖ ﺷﻬﺮداري ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻘﺪار 107 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﻣﯿﺪان اﺻﻠﯽ ﮐﺮﻧﮑﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﭘﺸﺖ آن..

در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﺟﻮاد داوري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 317/29 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ ...

ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 11566/98ﻣﻮرخ 98/6/7 ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻤﻠﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 130 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﺎم ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ واﻗﻊ درﺻﺤﺮاي ﺧﺴﺮوآﺑﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻓﺎزﺳﻪ ﮔﻠﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻗﺎي اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﺮوﺟﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 11472/98ﻣﻮرخ 98/6/6 ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻤﻠﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 80 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﺎم ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1280 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ..

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ 

درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداري در ﺧﺼﻮص اﺧﺘﺼﺎص زﻣﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ﯾﺎ اﻗﺴﺎط ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 20 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ و گردﺷﮕﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻋﺒﺎس رﻓﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 132 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ دردوﻟﺖ آﺑﺎد

ﺣﺴﺐ درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي اﮐﺒﺮ داوري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 701 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿنی ...

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﺎده 23 آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ، درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺨﺶ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﯿﺎم ...

در ﺧﺼﻮص ﺗﻤﻠﮏ زﻣﯿﻨﻬﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮداري واﻗﻊ در ﺻﺤﺮا دره ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮداري ﺟﻬﺖ اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮار داد ﺑﺎ ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎر ﻋﺮب ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 800 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺪاء (اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﻮد) ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﻠﮏ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ (ﺑﻮﺳﺘﺎن) ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﯾﺪه،اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﺤﻘﻖ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ529/50 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰي ﺷﺪه از ﭘﻼك ﺑﺎﻻي 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻬﺪﯾﺎن ﺟﻨﺐ ﮐﻮﭼﻪ دﮐﺘﺮﺣﺴﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ در راﺳﺘﺎي اﺟﺮاي ﺗﺒﺎﺻﺮ ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 1398/6/15 ﮐﻪ در ﻣﺤﻞ ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪاي ﺷﻬﺮ ﺳﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺣﺎﺟﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ، ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﻣﺤﺘﺮم، رﯾﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ، ﺷﻬﺮدارﻣﺤﺘﺮم و اﻋﻀﺎء ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺳﯿﻦ در ﺧﺼﻮص آزادﺳﺎزي ﺟﺎده ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد و ﺷﻬﺮ ﺳﯿﻦ (ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﺟﺎده ﺣﺮم ﺗﺎ ﺣﺮم) ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺮض ﮔﺬر ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه 10 ﻣﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻋﺮض از ﻧﻈﺮ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﯿﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﻠﻨﮓ زﻧﯽ اوﻟﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﺒﺪي اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن در ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد، ﺷﻬﺮداري در ﻧﻈﺮ دارد ﺟﻬﺖ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ و ﺑﺮﮔﺰاري آﯾﯿﻦ ﮔﻠﺮﯾﺰان ...

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه و ﻓﺮوش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﮕﻮر در ﻣﯿﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﻣﺪت 2 ﻣﺎه، ﺷﻬﺮداري درﻧﻈﺮ دارد ﻣﺒﻠﻎ ده ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي دارﺑﺴﺖ و ..

در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﺪي دري دوﻟﺖ آﺑﺎدي و ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺎﺣﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي و ﻋﻠﯽ ﻓﺘﺎﺣﯽ و داود ﻓﺘﺎﺣﯽ و ﻣﺤﻮداﻋﻈﻤﯽ و ﻣﺴﻌﻮد اﻋﻈﻤﯽ و ﻣﻬﺪي داوري و ﺣﺴﻦ داوري و ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ..

در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﺪي دري دوﻟﺖ آﺑﺎدي و ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺎﺣﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي و ﻋﻠﯽ ﻓﺘﺎﺣﯽ و داود ﻓﺘﺎﺣﯽ و ﻣﺤﻮداﻋﻈﻤﯽ و ﻣﺴﻌﻮد اﻋﻈﻤﯽ و ﻣﻬﺪي داوري و ﺣﺴﻦ داوري و ﺣﺴﯿﻦ ﺳﺘﺮﮐﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ..

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ 

با توجه به اینکه قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کلیه متقاضیان پروانه در تمامی کاربری ها را موظف به پیش بینی پارکینگ برابر مقررات مربوطه نموده است و با عنایت به اینکه در مواردی به دلیل کوجک بودن و محدود بودن عرصه عملا امکان پیش بینی توافق ....

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ 

در اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه 11 ذﯾﻞ ﻣﺎده 100 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﺼﻮب ﺳﺎل 1358 ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮاﯾﻨﮑﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل 92 آﻗﺎي رﺳﻮل ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ وﻗﺖ ﺷﻬﺮداري ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻘﺪار 107 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ ﻣﯿﺪان اﺻﻠﯽ ﮐﺮﺑﮑﻨﺪ

درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮي اﻓﻀﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪآﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ

ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻣﺠﺘﺒﯽ رﻣﻀﺎﻧﯿﺎن ﺑﺮ روي ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ اﺑﺎد واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ روﺑﺮوي

ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺘﺒﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺑﺮ روي ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ اﺑﺎد واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ روﺑﺮوي ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

ﭘﯿﺮو ﻻﯾﺤﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 98/6824 ﻣﻮرخ 98/4/9 ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ درﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آﻗﺎﯾﺎن اﺻﻐﺮ واﺣﻤﺪ رﺿﺎ ﺻﺎدﻗﯿﺎن

درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺻﺪورﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 200/87 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ

درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﮐﻤﺎﻟﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 229/56 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮاز 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ دردوﻟﺖ آﺑﺎد

بعدي    

 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی زارﻋﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 82 بند 7) (۵۱۷)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎ ﻣﻨﺼﻮر زارع دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 78 بند 5) (۹۸)
 • ﭘﯿﺮو ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ رﻓﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 81 بند 4) (۹۲)
 • درﺧﻮاﺳﺖ واﺣﺪ ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداری و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی (جلسه 81 بند 3) (۷۵)
 • ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ اﻓﺴﺎﻧﻪ رﺑﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 78 بند 7) (۷۴)
 • اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮای اداﻣﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) (جلسه 78 بند 11) (۷۰)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ارﻓﻊ اﻟﺮﻓﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 78 بند 10) (۶۸)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی اﯾﻤﺎن زارﻋﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 78 بند 9) (۶۶)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻃﺎﻫﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 78 بند 6) (۶۵)
 • اﺻﻼﺣﯿﻪ: ﺻﺪور ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن (جلسه 77 بند 3) (۶۳)
 • اﺟﺎره وﯾﻼ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎدﮔﺎن (جلسه 82 بند 15) (۶۲)
 • درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ اﻓﺴﺎﻧﻪ رﺑﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 80 بند 7) (۶۲)
 • ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑه خاﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺘﺎم و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ (جلسه 79 بند 11) (۶۲)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 81 بند 2) (۶۰)
 • ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﻨﺲ ﮐﺸﯽ ﺷﺪه (جلسه 82 بند 18) (۵۹)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 78 بند 2) (۵۹)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی رﺿﺎ ﻓﺘﺎﺣﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 82 بند 14) (۵۸)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﻒ اﻟﻪ ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﺠﺘﺒﯽ زارﻋﺎن بر روی ﻋﺮﺻﻪ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮی (جلسه 78 بند 1) (۵۸)
 • درﺧﻮاﺳﺖ وﮐﯿﻞ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻨﺎب زاده ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 80 بند 1) (۵۷)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی اﯾﻤﺎن زارﻋﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 80 بند 9) (۵۶)
 • بودجه سال 1398 (۵۶)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 80 بند 2) (۵۵)
 • ﻃﺮح اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮔﻮدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ (جلسه 79 بند 12) (۵۵)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪ رﺣﯿﻤﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 80 بند 8) (۵۴)
 • اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداری (جلسه 82 بند 1) (۵۳)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی اﮐﺒﺮ ﻗﺎﺋﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻮار ﮐﺸﯽ ﻣﻠﮏ (جلسه 81 بند 1) (۵۳)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎ ﻣﻬﺪی ﻣﻮﻣﻨﯽ ﮐﺮﺑﮑﻨﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 78 بند 3) (۵۳)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ارﻓﻊ اﻟﺮﻓﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 80 بند 10) (۵۲)
 • درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد ﺣﯿﺎت ﭘﺎك ﺑﺮﺧﻮار (جلسه 82 بند 17) (۵۱)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 40/174 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (جلسه 79 بند 1) (۵۱)
  V5.2.0.0