پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 11 خرداد 1399

 

 

 

 

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ 

بودجه تصویبی سال 98 شورای اسلامی شهر دولت آباد

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ 

بودجه تصویبی سال 1397 به پیوست ارایه شده است.

   

 

 

ﻣﻮﺿﻮع : ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮراي ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد، ﺟﻬﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺮدار ﺷﻬﯿﺪ ﺳﭙﻬﺒﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻠﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺮﯾﻢ دري دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 998 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎم ﮐﻪ ﻣﯿﺰان 698 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ آن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و....

ﻣﻮﺿﻮع : ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 220 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي آن در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي اﮐﺒﺮاﻓﺸﺎر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 286/53 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻼك واﻗﻊ در دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﺎذر ﻏﺮﺑﯽ-ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 

ﻣﻮﺿﻮع : ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 220 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮي آن در ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﻠﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1200 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺸﺎورزي واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪزارﻋﺎن )ﮐﻤﺮﺑﻨﺪي دﺳﺘﮕﺮد( ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﺴﯿﺮﮔﺬر و ﻣﯿﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان )ﺑﺴﯿﺞ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : ﻣﻮﺿﻮع اﺟﺮاي ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﺑﺮ روي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 4872/50 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﺳﯿﺪﻣﺠﺘﺒﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ...

ﻣﻮﺿﻮع : درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻣﺠﺘﺒﯽ رﻣﻀﺎﻧﯿﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1427/38 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوه اﻟﻒ ب-ج و ﻗﺴﻤﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﮐﻪ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻي 5 ﺳﺎل اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ مورد بررسی قرار گرفت

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري و در راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﻬﺮداري در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي زﯾﺮ ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ ﺷﻬﺮداري را ﺑﺮاي اراﺿﯽ زﯾﺮ 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﻼك ﺛﺒﺘﯽ واﺣﺪ ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﺶ از 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰا ﮔﺮدﯾﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1463/5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق زارﻋﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻮق ﻣﻘﺪار 233 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ در ﻃﺮح ﺧﯿﺎﺑﺎن 20 ﻣﺘﺮي و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺣﺎﺷﯿﻪ آن ﻗﺮار دارد.

درﺧﻮاﺳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آﻗﺎي ﻣﺠﯿﺪ رﻧﺠﺒﺮان ﻟﻮدرﯾﭽﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 

ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 680 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1463/5 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق زارﻋﺎن ﻣﻮرد...

درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﺟﻤﺸﯿﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 201/25 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﭘﻼك ﺛﺒﺘﯽ 387 اﺻﻠﯽ ﺑﺨﺶ 16 ﺛﺒﺖ اﺻﻔﻬﺎن واﻗﻊ در دوﻟﺖ آﺑﺎد ...

ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي اﻣﯿﺪ ﮐﺮﺑﺎﺳﯿﻮن ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ 732/70 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﯿﻤﭽﻪ 10 ﻣﺘﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺪد ﮐﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ 650 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺗﯿﻤﭽﻪ 10 ﻣﺘﺮي ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺮﯾﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻣﻬﺮان ﮐﺸﺘﮑﺎر دﺳﺘﻨﺎﺋﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﻤﻠﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 200 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ از ﻣﺠﻤﻮع 3415 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﺎم ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ واﻗﻊ درﺻﺤﺮاي ﺧﺴﺮوآﺑﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻓﺎزﺳﻪ ﮔﻠﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ آﻗﺎي ﻏﻔﺎر ﺻﺎدﻗﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺎﻣﺒﺮده داراي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ...

برای مشاهده جزییات به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا ﻋﺮب ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 218ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ دردوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺑﻠﻮار داﻧﺸﮕﺎه ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح

ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮب ﻟﻮدرﯾﭽﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 195ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﯽ واﻗﻊ دردوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن 22 ﺑﻬﻤﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻔﺘﺢ ﮐﻮي ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺮب ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

درﺧﻮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﻮض ﮐﺴﺮي ﻣﻠﮏ آﻗﺎي ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻧﺮﯾﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ: ﻧﺎﻣﺒﺮده داراي ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﭘﻼك ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺷﻤﺎره ....

شهرداری دولت آباد در نظر دارد نسبت به تامین دو دستگاه خودرو شاسی باری هیوندای ...

ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪآﻗﺎاﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 4872/50 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن

درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪآﻗﺎاﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن )ﺗﯿﻤﭽﻪ(-ﺧﯿﺎﺑﺎن 30 ﻣﺘﺮي ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﺳﻨﮓ ﭘﻮرﻣﺤﺴﻨﯽ ﺟﻨﺐ آﺟﺮﯾﮑﺘﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

تقاضای آقای محمود داوری دولت آبادی مبنی بر تفکیک و صدور پروانه ساختمانی بر روی قطعه زمینی به مساحت ...

ﻣﻮﺿﻮع : ﭘﯿﺮو ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 20718/97 ﻣﻮرخ 1397/11/14 وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻠﮏ ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﺮح ﺗﻌﺮﯾﺾ ﮔﺬر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﺳﯿﺪﻣﺠﺘﺒﯽ ﺣﺴﯿﻨﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1497/90 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺴﻤﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوه اﻟﻒ ب-ج و ﻗﺴﻤﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻي 5 ﺳﺎل اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ؛ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ روﺑﺮوي ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق )روﺑﺮوي ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺷﺠﺎﻋﺖ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺣﯿﺪرﯾﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ و واﮔﺬاري ﻣﻠﮏ ﺧﻮد و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﻮض ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻮاﻓﻖ و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﻮض آﻗﺎي رﺳﻮل ﺟﻌﻔﺮي ﯾﻨﮓ آﺑﺎدي داراي دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎي....

ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺗﻔﮑﯿﮏ وﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 314/20 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﺎذر ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم اوﻟﻮﯾﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 5300 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در اﻣﺎﻣﺰاده ﻧﺮﻣﯽ، ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﮔﻠﺰار، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺠﺘﺒﯽ رﻣﻀﺎﻧﯿﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ...

برای مشاهده جزییات بیشتر، فایل پی دی اف را دانلود نمایید و یا به تصویر مقابل مراجعه نمایید

ﻣﻮﺿﻮع : ﻗﺮارداد وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ آﻗﺎي اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺎري وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮي در ﺧﺼﻮص اراﺿﯽ ﺻﺤﺮا دره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 661 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ( ﺑﻪ آدرس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﭙﺎ زارﻋﺎن ﻣﺠﺎورت ﮐﺎرﮔﺎه ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل pdf را دانلود کنید.

ﻣﻮﺿﻮع : ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ آﻗﺎي ﻣﺠﺘﺒﯽ رﻣﻀﺎﻧﯿﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدي داراي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 745 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺸﺎورزي واﻗﻊ در ﻣﺴﯿﺮ آزادﺳﺎزي ﺑﻠﻮار 120ﻣﺘﺮي اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ 

برای مشاهده جززیات بیشتر به تصویر روبه رو مراجعه نمایید و یا فایل pdf را دانلود کنید.

ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﺧﺴﺮو ﻓﺘﺎﺣﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 305/17 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﺎذر ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﺎﮐﺮ ﭘﻼك دوم ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﯾﻨﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 152/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ دردوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادﮔﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺎدم 2اﻧﺘﻬﺎي آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎرز در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪل 616 ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺳﯽ اﯾﺴﻮزو 6 ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻠﯿﺎرد وﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ زﯾﺒﺎﺳﺎزي ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎي روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ )ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮآوردي( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓت

ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدراي و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﻣﻼك و اراﺿﯽ واﻗﻊ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻔﺮوز ﺑﻮده و اﯾﻦ اراﺿﯽ از ﯾﮏ ﭘﻼك ﺛﺒﺘﯽ واﺣﺪ و ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﺶ از 500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰا ﺷﺪه، ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮاي ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 101 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﺎن در ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

موضوع : ﺣﺴﺐ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 18036/98 ﻣﻮرخ 98/9/9 ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﯾﻘﻪ زارع دﺳﺘﺠﺮدي داراي 883/5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎم در اراﺿﯽ ﺻﺤﺮاي ﺧﺴﺮوآﺑﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﮔﻠﻬﺎ ﻓﺎز 3 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺼﻮﺑﻪ 166ﻣﻮرخ 89/5/30 و ﺑﻨﺪ 5 ﻣﺼﻮﺑﻪ 196 ﻣﻮرخ 90/6/5 ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ازآورده زﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎدل 50 درﺻﺪ ﺧﺎﻟﺺ زﻣﯿﻦ، ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮏ )ﻣﻌﺎدل 441/75 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﭘﻼك ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺷﻤﺎره 657 ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 265/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻮض ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﯿﺰان 352/30 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻣﯿﻦ ﺧﺎم ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﺷﻬﺮداري ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.

موضوع : ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺷﻬﺮداري، ﻣﻮﺿﻮع اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 13000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻓﺎز ﺳﻪ ﮔﻠﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع : ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮاﻓﻘﺎت و آزادﺳﺎزي، ﻣﻮﺿﻮع درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎره 4405 ﻣﻮرﺧﻪ 97/3/22 آﻗﺎي ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪري و ﺷﺮﮐﺎء در ﺧﺼﻮص ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ واﻗﻊ در ﻣﺴﯿﺮ اداﻣﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن 22 ﺑﻬﻤﻦ ﻟﻮدرﯾﭽﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 314/15 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪآﻗﺎاﻣﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن )ﺗﯿﻤﭽﻪ(-ﺧﯿﺎﺑﺎن 30 ﻣﺘﺮي ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﺳﻨﮓ پورﻣﺤﺴﻨﯽ ﺟﻨﺐ آﺟﺮﯾﮑﺘﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﻤﻮد داوري دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 50/6740 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ، واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن )ﺗﯿﻤﭽﻪ(-ﺧﯿﺎﺑﺎن 30 ﻣﺘﺮي ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ اﻧﺒﺎرﺳﻨﮓ ﭘﻮرﻣﺤﺴﻨﯽ ﺟﻨﺐ آﺟﺮﯾﮑﺘﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

بعدي    

 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی زارﻋﺎن ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 82 بند 7)
 • بودجه سال 1398
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎ ﻣﻨﺼﻮر زارع دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 78 بند 5)
 • درﺧﻮاﺳﺖ واﺣﺪ ﺣﺮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداری و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﭘﺎﯾﺶ ﺗﺼﻮﯾﺮی (جلسه 81 بند 3)
 • ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ اﻓﺴﺎﻧﻪ رﺑﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 78 بند 7)
 • درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺎﻧﻢ اﻓﺴﺎﻧﻪ رﺑﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 80 بند 7)
 • ﭘﯿﺮو ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آﻗﺎی ﻋﻠﯽ رﻓﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 81 بند 4)
 • درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد ﺣﯿﺎت ﭘﺎك ﺑﺮﺧﻮار (جلسه 82 بند 17)
 • اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﯿﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻬﺮداری (جلسه 82 بند 1)
 • صورت جلسه توافق با مهدی صادقیان(جلسه 86 بند 9)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﻒ اﻟﻪ ﺣﺴﯿﻦ و ﻣﺠﺘﺒﯽ زارﻋﺎن بر روی ﻋﺮﺻﻪ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮی (جلسه 78 بند 1)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺮﺑﮑﻨﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 82 بند 10)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﺣﻤﯿﺪ رﺣﯿﻤﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 80 بند 8)
 • اﺻﻼﺣﯿﻪ: ﺻﺪور ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻧﻘﺪی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن (جلسه 77 بند 3)
 • درﺧﻮاﺳﺖ وﮐﯿﻞ آﻗﺎﯾﺎن ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﻨﺎب زاده ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 80 بند 1)
 • ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﻨﺲ ﮐﺸﯽ ﺷﺪه (جلسه 82 بند 18)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 80 بند 2)
 • صدور ﻣﺼﻮﺑﻪ: ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح آراﻣﺶ (جلسه 79 بند 10)
 • ﻃﺮح اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮ ﮐﺮدن ﮔﻮدﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ (جلسه 79 بند 12)
 • ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑه خاﻧﻮاده ﻫﺎی اﯾﺘﺎم و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ (جلسه 79 بند 11)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻃﺎﻫﺮی دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 78 بند 6)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ارﻓﻊ اﻟﺮﻓﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 78 بند 10)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 81 بند 2)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ارﻓﻊ اﻟﺮﻓﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 80 بند 10)
 • اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮای اداﻣﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ (ع) (جلسه 78 بند 11)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 78 بند 2)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی اﮐﺒﺮ ﻗﺎﺋﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﻮار ﮐﺸﯽ ﻣﻠﮏ (جلسه 81 بند 1)
 • اﺟﺎره وﯾﻼ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎدﮔﺎن (جلسه 82 بند 15)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎ ﻣﻨﺼﻮر زارع دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 80 بند 5)
 • درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی اﯾﻤﺎن زارﻋﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 78 بند 9)
  V5.2.0.0