سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۶:۲۲:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ 
واﮔﺬاری زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﻮره آﺟﺮ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری دوﻟﺖ آﺑﺎد (جلسه 88 بند 6)
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 98/5/8 ﭘﯿﺮاﻣﻮن واﮔﺬاري زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﻮره آﺟﺮ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري دوﻟﺖ آﺑﺎد، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع :

ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ 98/5/8 ﭘﯿﺮاﻣﻮن واﮔﺬاري زﻣﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﮐﻮره آﺟﺮ وﻟﯽ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري دوﻟﺖ آﺑﺎد، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0