سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۶:۱:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ 
    /  2
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ داوری ﺑﺮروی ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ (جلسه 88 بند 2)
ﺣﺴﺐ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻗﺎي ﻣﺮﺗﻀﯽ داوري ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 3500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد

ﻣﻮﺿﻮع :

ﺣﺴﺐ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي  ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ آﻗﺎي ﻣﺮﺗﻀﯽ داوري ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 3500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ )ﻗﭙﺎﻧﭽﯽ(، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح و از ﻟﺤﺎظ ﮐﺎرﺑﺮي ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ)ﺧﺪﻣﺎت( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

برای مشاهده بیشتر به تصویر و یا فایل پی دی اف مراجعه نمایید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0