سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۵:۵۱:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ 
ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻗﺎی ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ (جلسه 87 بند 4)
درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 206/40 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪاﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ دردوﻟﺖ آﺑﺎد

ﻣﻮﺿﻮع :

درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﺳﯿﺪرﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 206/40  ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺟﺪاﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ دردوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮي ﮐﻮﭼﻪ ده ﻣﺘﺮي ﺑﻬﺎر- ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ آﺋﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در راﺳﺘﺎي در اﺟﺮاي ﺗﺒﺎﺻﺮ ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﮐﻪ: ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ ﺷﻬﺮداري از ﺳﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت و ﺷﻮارع ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 20/40 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 62000000رﯾﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري وارﯾﺰ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺻﺎدر ﮔﺮدد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0