سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۵:۳۶:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ 
    /  2
اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری،ﻋﻤﺮان وﻣﺸﺎرﮐﺖ (جلسه 87، بند 1)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﺷﻬﺮداري (ﻣﺎده 55) و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻤﮕﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده، اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﺷﻬﺮداري (ﻣﺎده 55) و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻫﻤﮕﯽ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺘﻬﺎي اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮده، اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻨﺎﯾﯽ و اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻬﺮداري دوﻟﺖ آﺑﺎد در ﻧﻈﺮ دارد از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻣﯿﻦ واﻗﻊ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﻬﺎران ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ 16200 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاد، ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ارﮔﺎﻧﻬﺎي واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﺮاﺣﻞ آن ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ؛
1- اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ-2) ﻣﺎده  9 ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﮐﺘ ﻬﺎ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ اﺑﻼغ وزارت ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 3/1/12404 س ﻣﻮرخ 91/2/4 ﺻﻮرت ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. 2- ﺷﻬﺮداري ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺘﺮاژ 16200 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﻬﺎران را ﭘﺲ از ﺑﺮآورد رﯾﺎﻟﯽ و ارزش ﮔﺬاري ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﯾﺎﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻌﻨﻮان آورده در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ . 3- ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزي وﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻧﻘﺸﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ  2 ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮔﺮددو ﺑﺮآورد ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮاﯾﯽ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آورده ﺷﺮﯾﮏ ﻟﺤﺎظ ﻣﯽ ﺷﻮد. 4- ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮآورد و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻮارض آن اﻧﺠﺎم )ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز(و ﻣﺒﻠﻎ آن ﺟﺰء آورده ﺷﻬﺮداري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 5- آورده ﺷﻬﺮداري و آورده ﺷﺮﯾﮏ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪﻫﺎي 2-3و 4 ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺷﺪه و ﺳﻬﻢ ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد)از ﭘﺮوژه(. 6- ﭘﺲ از آن ﺷﺮﯾﮏ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﮐﺮده و ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺠﺪدا ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ارزش ﮔﺬاري ﺷﺪه وﺑﻪ ﺻﻮرت درﺻﺪ ﺳﻬﻢ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮔﺮدد. 7- ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﮐﻮد ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﻓﺸﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮدارﯾﻬﺎ و ﻋﺪم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ،ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺷﻬﺮداري را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻮاﻓﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﻧﺠﺎم داده و ﺻﻮرت وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوژه ﯾﺎ ﭘﺮوژه ﻫﺎ را ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اﺟﺮاء و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮان ﺷﻬﺮداري ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ واﺣﺪ ﻫﺎ وﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺒﻠﻎ رﯾﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدد. 8- ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﺮح ﺑﻨﺪ 7ﻣﯿﺰان ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮﯾﮏ در ﭘﺮوژﻫﻬﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ روز ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺗﺠﺎري در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺠﺪدا ﺳﻬﻢ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ و ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.ﺑﺎاﯾﻦ روش ﻫﻢ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪه و ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺣﺘﯽ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﻧﻘﻄﻪ اي از ﺷﻬﺮ ﺑﺮاي ﺷﻬﺮداري ﺑﻌﻨﻮان درآﻣﺪ ﭘﺎﯾﺪار ﺟﻬﺖ روزﻫﺎي رﮐﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و اﺻﻞ ﺻﻼح و ﺻﺮﻓﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0