سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۰:۴۵:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ 
ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﺮوش ﭘﻼك به مساحت 287 متر مربع (جلسه 86 بند 5)
ﺷﻬﺮداري در ﻧﻈﺮ دارد ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 287 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﮐﻮي ﻋﻤﺮان ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ اﻣﯿﻨﯽ

ﻣﻮﺿﻮع :

ﺷﻬﺮداري در ﻧﻈﺮ دارد ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﭘﻼك ﺷﻤﺎره ﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 287 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ (ره) ﮐﻮي ﻋﻤﺮان ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ اﻣﯿﻨﯽ ( ﺳﻨﮕﺒﺮي زاﯾﻨﺪه رود) داراي ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﭘﯿﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺷﻬﺮداري 6846/98 ﻣﻮرخ 98/4/9 از ﻗﺮار ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 6000000 رﯾﺎل ﺟﻤﻌﺎٌ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 1722000000 رﯾﺎل از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻃﯿﻖ ﻣﻔﺎدآﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ ﺑﺮ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و اﺻﻞ ﺻﻼح و ﺻﺮﻓﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷد

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0