سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۰:۳۶:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ 
ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻮاﻓﻖ بین مالك و شهرداری (جلسه 86 بند 4)
ﺣﺴﺐ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 2305 ﻣﻮرخ 98/2/16 و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 6460/98 ﻣﻮرخ 98/4/4 آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ و ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻧﺼﺮت و ﺑﺘﻮل رﻓﯿﻌﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻫﻤﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﯿﻦ

ﻣﻮﺿﻮع :

ﺣﺴﺐ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ و ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 2305 ﻣﻮرخ 98/2/16 و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 6460/98 ﻣﻮرخ 98/4/4 آﻗﺎﯾﺎن ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ و ﻣﺼﻄﻔﯽ و ﺧﺎﻧﻤﻬﺎ ﻧﺼﺮت و ﺑﺘﻮل رﻓﯿﻌﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻫﻤﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﺴﯿﻦ و کروکی مندرج در پرونده و تایید در طرح ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن داراي 1940/40 متر مربع عرصه خام مسکونی در اراضی صحرای دولت اباد مجموعه تفکیکی دولت فردوسی می باشند. که طی اناد وکالتنامه و تعهد نامه به  ﺷﻤﺎره 82916 و 82915 ﻣﻮرخ 98/3/20 دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﺷﻤﺎره 96 دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري واﮔﺬار ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺼﻮﺑﻪ 225 ﻣﻮرخ 90/12/2 ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ از آورده زﻣﯿﻦ ﻣﻌﺪل 50 درﺻﺪ ﺧﺎﻟﺺ زﻣﯿﻦ ، ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮑﺎن (معدل 970/20 مترمربع) می باشد که متعاقبا پلاک های تفکیکی شماره 641-643-644-645 جمعا به مساحت 1059/32 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻮض ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 178 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎم ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري ﺑﺪﻫﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻟﺬا ﭘﯿﺮو ﮔﺰارش ﻓﻮق ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ : - ﻣﯿﺰان ﺑﺪﻫﯽ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 178 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎم ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺷﻬﺮداري 5353/98 ﻣﻮرخ 98/3/18 از ﻗﺮار ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 3000000 رﯾﺎل ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ 534000000 رﯾﺎل ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري وارﯾﺰ ﺗﺎ ﻗﺮار داد واﮔﺬاري ﺻﺎدر و ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﺸﺎن ﮔﺮدد. - ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﺑﺎﻻ ﺿﺎﻣﻦ ﮐﺸﻒ ﻓﺴﺎد و ﺧﯿﺎر ﻏﺒﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ادﻋﺎي اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ) واﮔﺬاري 1940/40 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎم ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ﺑﺎﻻ( ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري در ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﺴﺎرت وﺗﺮده ﺑﻪ ﺷﻬﺮداري را ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و اﺻﻞ و ﺻﻼح ﺷﻬﺮداري ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0