سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۰:۱۶:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ 
ﺑﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ (جلسه 86 بند 3)
ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15231 ﻣﻮرخ 98/3/29 ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر

ﻣﻮﺿﻮع :

ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 15231 ﻣﻮرخ 98/3/29 ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﻬﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداري ﻫﺎ و دﻫﯿﺎرﯾﻬﺎي ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺑﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﺧﻮدورﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 26 ﻣﺎده 76 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت، وﻇﺎﯾﻒ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0