سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۰:۱۳:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ 
ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر آﻗﺎی ﻣﻬﺪی ﮐﺜﯿﺮی (جلسه 86 بند 2)
ﭘﯿﺮو ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 22892/97 ﻣﻮرخ 97/12/8 و اﺷﮑﺎﻻت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ و در اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده 45 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري در ﻧﻈﺮ دارد

ﻣﻮﺿﻮع :

ﭘﯿﺮو ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 22892/97 ﻣﻮرخ 97/12/8 و اﺷﮑﺎﻻت ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻄﺒﯿﻖ و در اﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه ذﯾﻞ ﻣﺎده 45 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري در ﻧﻈﺮ دارد ﻗﺴﻤﺘﯽ از اﺧﺘﯿﺎرات ﺷﻬﺮداري را ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ آﻗﺎي ﻣﻬﺪي ﮐﺜﯿﺮي  - رﯾﯿﺲ اداره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0