سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۹:۲۰:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ 
ﻃﺮح ﻫﺪاﯾﺖ و دﻓﻊ آﺑﻬﺎی ﺳﻄﺤﯽ (جلسه 85 بند 1)
ﻃﺮح و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺪاﯾﺖ و دﻓﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺷﻬﺮ ﻃﯽ ﻗﺮار داد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑﺎرش؛ روان آب و ﻃﺮح ﺟﻤﻊ آوري؛ﻫﺪاﯾﺖ و دﻓﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ دوﻟﺖ آﺑﺎد

موضوع :

 ﻃﺮح و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﺪاﯾﺖ و دﻓﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺷﻬﺮ ﻃﯽ ﻗﺮار داد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﺑﺎرش؛ روان آب و ﻃﺮح ﺟﻤﻊ آوري؛ﻫﺪاﯾﺖ و دﻓﻊ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ و ﭼﻬﻞ و ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﭘﺎﻧﺼﺪ رﯾﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و اﺻﻞ ﺻﻼﺣﻪ و ﺻﺮﻓﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0