سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۹:۴:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ 
    /  2
مصوبات و لوایح (جلسه 84 بند 1 تا 12)
مجموعه مصوبات جلسه 84 شورای اسلامی شهر دولت آباد

موضوع این لوایح به شرح زیر است:

 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي وﺳﺎﯾﻞ ورزﺷﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

ﻗﺮارداد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري زﻣﯿﻦ ﭼﻤﻦ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﭘﺎرك ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻬﺮدوﻟﺖ آﺑﺎد

ﺻﺪور ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ اﻣﺎم جمعه

ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﻪ آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺨﻨﻮري

اﺧﺘﺼﺎص ﺳﺎﻧﺲ ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ

ارﺳﺎل ﺟﻮاﺑﯿﻪ در ﺧﺼﻮص ﻓﺮوش ﭘﻼك ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﻠﮑﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ

درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي رﺣﻤﺖ اﻟﻪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺮﺑﻨﺪي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ

 درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي رﺳﻮل ﻓﺘﺎﺣﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ

ﺑﻬﺎء ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺎﯾﻨﻪ ﻓﻨﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ

ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﻠﮏ واﻗﻊ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد

 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 106 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎي ﻋﻠﯽ آﻗﺎ ﺗﻘﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎزان

 

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0