سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۹:۲۴:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ 
ارﺗﻘﺎ درﺟﻪ ﺷﻬﺮدرای دوﻟﺖ اﺑﺎد و ﻟﺰوم ﻗﺪرداﻧﯽ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه (جلسه 83 بند 2)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ درﺟﻪ ﺷﻬﺮدراي دوﻟﺖ اﺑﺎد و ﻟﺰوم ﻗﺪرداﻧﯽ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮداري ﺑﺮاي ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وري ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﻣﻮﺿﻮع :

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﻘﺎ درﺟﻪ ﺷﻬﺮدراي دوﻟﺖ اﺑﺎد و ﻟﺰوم ﻗﺪرداﻧﯽ و اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮداري ﺑﺮاي ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺑﻬﺮه وري ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از ردﯾﻒ ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﺎرﻣﻨﺪان رﺳﻤﯽ- ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﺎرﮔﺮان ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺮاردادي و ﻣﺰاﯾﺎي ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻗﺮاردادي و ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮدار ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم و اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در اﯾﻨﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺎرﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و اﺻﻞ ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح ﺷﻬﺮداري ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0