سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۰:۳۱:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ 
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪی دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 82 بند 16)
ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪي دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 175 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰي ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﺎذر ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ.

ﻣﻮﺿﻮع :

ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪي دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 175 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰي ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﺎذر ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﺳﺖ. در اﺟﺮاي ﺗﺒﺎﺻﺮ ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ ﺷﻬﺮداري از ﺳﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت 43/75 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻮارع 6/56 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺟﻤﻌﺎ 50/31 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﺟﻤﻌﺎ 135000000 رﯾﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري وارﯾﺰ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ طﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺻﺎدر ﮔﺮدد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و اﺻﻞ ﺻﻼح و ﺻﺮﻓﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0