سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۰:۱۵:۲۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ 
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻋﺒﺎس رﺣﯿﻤﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 82 بند 13)
ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻋﺒﺎس رﺣﯿﻤﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 360 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰي ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﻮﺿﻮع :

ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻋﺒﺎس رﺣﯿﻤﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 360 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰي ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﮔﺮوه اﻟﻒ-ب-ج واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻤﺲ ﺗﺒﺮﯾﺰي-ﻓﺮﻋﯽ زاﯾﻨﺪه رود؛ در اﺟﺮاي ﺗﺒﺎﺻﺮ ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ ﺷﻬﺮداري از ﺳﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت 56 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻮارع ﻋﻤﻮﻣﯽ 48/75 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺟﻤﻌﺎ 113/75 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﺟﻤﻌﺎ 187750000 رﯾﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري وارﯾﺰ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺻﺎدر ﮔﺮدد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و اﺻﻞ ﺻﻼح و ﺻﺮﻓﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0