سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۹:۳۹:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ 
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺮﺑﮑﻨﺪی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 82 بند 10)
ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺮﺑﮑﻨﺪي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 538/75 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد

ﻣﻮﺿﻮع :

ﭘﯿﺮو درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻋﺒﺎس ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﺮﺑﮑﻨﺪي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻠﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 538/75 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاﺳﺎس ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد-ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره(- ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ )ﻗﭙﺎﻧﭽ روﺑﺮوي ﮐﻮره آﺟﺮ ﻧﯿﻠﻔﺮوﺷﺎن؛ در اﺟﺮاي ﺗﺒﺎﺻﺮ ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ ﺷﻬﺮداري از ﺳﺮاﻧﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت 134/68 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و ﺳﺮاﻧﻪ ﺷﻮارع و ﮔﺬرﻫﺎ 101 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎس رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي ﺟﻤﻌﺎ  872016000 رﯾﺎل ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺷﻬﺮداري وارﯾﺰ و ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎزي ﺻﺎدر ﮔﺮدد.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات و اﺻﻞ ﺻﻼح و ﺻﺮﻓﻪ ﺷﻬﺮداري ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0