سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۸:۹:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ 
ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﺪد ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻫﻔﺖ ﺻﻔﺤﻪ 4 دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت (جلسه 82 بند 5)
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮداري و ارﺳﺎل ﺻﻔﺤﻪ 4 دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎل 98 ﺷﻬﺮداري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺨﺎﻟﻪ در ﮔﻮدﻫﺎي ﮐﻮره ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺒﻠﻎ 25000 رﯾﺎل و ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺒﻠﻎ 500000 رﯾﺎل؛ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

ﻣﻮﺿﻮع :

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻬﺮداري و ارﺳﺎل ﺻﻔﺤﻪ 4 دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻬﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎل 98 ﺷﻬﺮداري ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻧﺨﺎﻟﻪ در ﮔﻮدﻫﺎي ﮐﻮره ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزي از ﺳﻮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺒﻠﻎ 25000 رﯾﺎل و ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺒﻠﻎ 500000 رﯾﺎل؛ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻣﺒﻠﻎ 25000 رﯾﺎل (ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ) و ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺲ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺒﻠﻎ 400000 رﯾﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0