شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۱:۲:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 
اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻧﻈﺮﯾﺎن (جلسه 115 بند 14)
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺬﮐﻮر ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻗﺒﺎﻟﻪ واﮔﺬاري از ﺷﻬﺮداري ﺑﻮده و ﺑﺮ روي آن ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﮔﺬر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﻣﻼك واﻗﻊ در ﻃﺮح ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺷﻬﺮدراي ﻫﺎ و ﺑﻨﺪ16 ﻣﺎده80 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت، وﻇﺎﯾﻒ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﺑﺎﻻي 5 ﺳﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0