دوشنبه, 16 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۰:۵۹:۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 
    /  2
ﭘﺮوﻧﺪه آﻗﺎی ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﺷﻤﺴﺎﯾﯽ (جلسه 115 بند 13)
ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻣﺤﺪوده ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﺮاﺳﺎس آن داراي ﮐﺎرﺑﺮي ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰي ﮐﻪ ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ زﻣﯿﻦ اراﺋﻪ ﺷﺪه ...

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0