شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۰:۴۴:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداری در ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ(جلسه 115 بند 8)
ﺗﻮاﻓﻖ و درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداري در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺳﯿﺪ ﻣﺠﯿﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0