شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۰:۱۳:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ 
درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ (جلسه 115 بند 3)
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ10 ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻤﺎره101 ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﺧﺖ ﺣﻖ اﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺑﻬﺎري ﺑﻌﻨﻮان وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮي ﺑﺮاي آزاد ﺳﺎزي اراﺿﯽ ﺻﺤﺮا دره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0