شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۹:۴۳:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 
ﻻﯾﺤﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪی (جلسه 114 بند 5)
در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪي دﺳﺘﺠﺮدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 58 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0