شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۴:۲:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 
ﺗﻌﺮﯾﺾ ﮔﺬر اداﻣﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺪای ﺻﻨﻌﺖ (جلسه 114 بند 3)
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺮﮐﺘﯿﻦ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﯽ زﻣﯿﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﺮح ﺗﻌﺮﯾﺾ و آزاد ﺳﺎزي ﮔﺬر اداﻣﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺪاي ﺻﻨﻌﺖ- ﭘﺸﺖ ﺗﺎﻻر ﺳﻨﮕﺒﺮ ﻫﺎي ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0