شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۳:۵۰:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد (جلسه 114 بند 1)
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1399 ﺷﻬﺮداري ﻫﺎي ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻗﺒﻞ از راي ﮔﯿﺮي :
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ 12 ﻣﺎده 80 ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺸﮑﯿﻼت وﻇﺎﯾﻒ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮراﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺷﺪ.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0