جمعه, 8 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۳:۳۹:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎرﯾﻬﺎی ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪای دوﻟﺖ آﺑﺎد (جلسه 112 بند 7)
ﻣﻮﺿﻮع اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺎرﯾﻬﺎي ﻣﺎزاد ﺑﺮﻗﺮارداد و اﺑﻼغ 25 درﺻﺪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎزي ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪاي دوﻟﺖ آﺑﺎد ﻣﻮرد ﭘﯿﻤﺎن ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎري وﺣﯿﺪي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓت
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0