شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۳:۳۵:۱۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 
تقاﺿﺎی ﻣﻬﺮی رﺑﯿﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 112 بند 5)
ﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻬﺮي رﺑﯿﻌﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ354/50 ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻗﺒﻞ( واﻗﻊ دردوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯿﺜﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮﭼﻪ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ دﺳﺘﻐﯿﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0