شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۳:۳۲:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺘﻮل داوری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 112 بند 4)
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺘﻮل داوري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮروي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 20/50 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه ازﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺗﺠﺎري واﻗﻊ دردوﻟﺖ آﺑﺎد، ﺑﻠﻮار ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، اﺑﺘﺪاي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺠﺎد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0