شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۳:۶:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ 
ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺟﻤﻌﯽ (جلسه 112 بند 2)
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻗﺮارداد اﺟﺎره ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ) ﻃﺒﻘﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮداري( ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮑﺴﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0