شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۵۰:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ 
ﭘﺮوﻧﺪه آﻗﺎی ﻋﻠﯽ داوری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﻠﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿن (جلسه 111 بند 3)
ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 25784/98 ﻣﻮرخ 1398/12/12 و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎره 17381/96 ﻣﻮرخ 96/10/17 ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﭘﺮوﻧﺪه آﻗﺎي ﻋﻠﯽ داوري ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﻠﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 288ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﮐﻞ 1438 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺸﺎورزي واﻗﻊ در دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺟﺎده اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﻮد ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ آﺳﻔﺎﻟﺖ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0