دوشنبه, 16 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۳۶:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ 
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺣﯿﺪری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 111 بند 1)
ﻣﻮﺿﻮع : در ﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻬﯿﻤﻪ ﺣﯿﺪري دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 270/13 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ دردوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﺎذر ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﺎﮐﺮ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0