شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۲۸:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ 
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﺒﺎس ﺣﯿﺪرﯾﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺴﺠﺪ(جلسه 108 بند 14)
درﺧﺼﻮص ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻋﺒﺎس ﺣﯿﺪرﯾﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻣﺠﺘﺒﯽ )ع( ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1800 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادﮔﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽاﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0