جمعه, 8 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۱:۴۶:۵۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ 
اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح ﭘﻼك ﺷﻤﺎره 415 (جلسه 108 بند 7)
ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداري، اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﭘﻼك ﺷﻤﺎره 415 ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 200 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0