شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۱:۱۳:۵۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ 
ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﺮوش ﭘﻼك ﺷﻤﺎره 82 ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ اﻣﯿﻨﯽ (جلسه 108 بند 2)
ﻮﺿﻮع ﻣﺰاﯾﺪه ﻓﺮوش ﭙﻼك ﺷﻤﺎره 28 ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ اﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 261 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺳﻨﮕﺒﺮي از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﻬﯽ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0