شنبه, 9 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۰:۲:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ 
ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ اﺷﺠﺎر و ﮐﺸﺖ (جلسه 107 بند 18)
ﮔﺰارش ﻫﯿﺌﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن رﺳﻤﯽ دادﮔﺴﺘﺮي درﺧﺼﻮص ﺧﺴﺎرات وارده ﺑﻪ اﺷﺠﺎر و ﮐﺸﺖ ﻫﺎي زارﻋﯽ در اﺛﺮ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻋﻤﺮاﻧﯽ اداﻣﻪ ﺑﻠﻮار ﺟﺎﻧﺒﺎزان ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ )ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ ﺗﺎ ﺧﻂ ﮔﺎز( ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ از ﻃﺮف ﺷﻬﺮداري ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار گرﻓﺖ.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0