دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۳:۵:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 
ﺻﺪور ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه 11- 73 ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺷﮑﺮاﷲ زارع (جلسه 106 بند 7)
ﻣﻮﺿﻮع : ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻤﻠﮏ ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1200 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺸﺎورزي واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪزارﻋﺎن )ﮐﻤﺮﺑﻨﺪي دﺳﺘﮕﺮد( ﮐﻪ در ﻃﺮح ﻣﺴﯿﺮﮔﺬر و ﻣﯿﺪان ﺟﺎﻧﺒﺎزان )ﺑﺴﯿﺞ( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0