دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۵۰:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 
اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در اﺟﺮای ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ (جلسه 106 بند 3)
با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداري و در راﺳﺘﺎي اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در اﺟﺮاي ﻗﺎﻧﻮن، ﺷﻬﺮداري در ﻧﻈﺮ دارد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي زﯾﺮ ﻗﺪراﻟﺴﻬﻢ ﺷﻬﺮداري را ﺑﺮاي اراﺿﯽ زﯾﺮ 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭘﻼك ﺛﺒﺘﯽ واﺣﺪ ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﺶ از 500 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰا ﮔﺮدﯾﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ:

برای مشاهده جزییات به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0