دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۴۶:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ 
ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿن (جلسه 106 بند 2)
ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 1463/5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺷﻬﺮ واﻗﻊ در ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق زارﻋﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ از ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﻮق ﻣﻘﺪار 233 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﻮده و ﻣﺎﺑﻘﯽ آن ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ در ﻃﺮح ﺧﯿﺎﺑﺎن 20 ﻣﺘﺮي و ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ ﺣﺎﺷﯿﻪ آن ﻗﺮار دارد.

برای مشاهده جزییات به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0