دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۱:۵۰:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ 
ﺗﻘﺎﺿﺎی آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮب ﻟﻮدرﯾﭽﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ (جلسه 104 بند 3)
ﺗﻘﺎﺿﺎي آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﺮب ﻟﻮدرﯾﭽﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 195ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺴﻤﺘﯽ واﻗﻊ دردوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن 22 ﺑﻬﻤﻦ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻔﺘﺢ ﮐﻮي ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺮب ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0