شنبه, 14 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۷:۳۸:۴۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎر در ﻃﺮح ﺗﻌﺮﯾﺾ ﮔﺬر (جلسه 102 بند 8)
ﻣﻮﺿﻮع : ﭘﯿﺮو ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 20718/97 ﻣﻮرخ 1397/11/14 وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻠﮏ واﻗﻊ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد اﻧﺘﻬﺎي ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﺮﯾﺎر و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻣﻠﮏ ﻣﺬﮐﻮر در ﻃﺮح ﺗﻌﺮﯾﺾ ﮔﺬر ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻃﺒﻖ ﻃﺮح ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ زﯾﺮ 5 ﺳﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0