دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۳:۰:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺣﯿﺪرﯾﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدی (جلسه 102 بند 6)
ﻣﻮﺿﻮع : درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﺣﯿﺪرﯾﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ و واﮔﺬاري ﻣﻠﮏ ﺧﻮد و درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﻮض ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي : ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺸﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻃﺮح ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ و ﻋﺪم اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪ.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0