شنبه, 14 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۴۸:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 
    /  2
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺗﻔﮑﯿﮏ (جلسه 102 بند 4)
ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺎﻫﯿﺪ ﻃﻐﯿﺎﻧﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺗﻔﮑﯿﮏ وﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 314/20 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در دوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﺎذر ﻏﺮﺑﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﮑﯿﺒﺎ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﺮاﻣﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر فایل پی دی اف را دانلود نمایید و یا به تصویر مقابل مراجعه کنید

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0