دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۴۵:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداری ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم اوﻟﻮﯾﺖ زﻣﯿن (جلسه 102 بند 3)
ﻣﻮﺿﻮع : درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻋﻼم اوﻟﻮﯾﺖ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 5300 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در اﻣﺎﻣﺰاده ﻧﺮﻣﯽ، ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﮔﻠﺰار، ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي : ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﺑﻨﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮ روي اﯾﻦ اراﺿﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﺪادي ﻗﺒﺎﻟﻪ واﮔﺬاري ﺻﺎدر و ﺑﺮ روي ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اراﺿﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم و در ﺣﺎل ﺻﺪور ﻗﺒﺎﻟﻪ واﮔﺬاري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻي 5 ﺳﺎل ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0