پنج‌شنبه, 27 خرداد 1400
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۸:۵۷:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ 
ﻗﺮارداد وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ آﻗﺎی اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺎری (جلسه 101 بند 10)
ﻣﻮﺿﻮع : ﻗﺮارداد وﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎ آﻗﺎي اﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺑﻬﺎري وﮐﯿﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮي در ﺧﺼﻮص اراﺿﯽ ﺻﺤﺮا دره ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺎ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮔﺮدﯾﺪ.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.7.14.0