شنبه, 14 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۸:۵۱:۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ 
    /  2
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ (جلسه 101 بند 9)
درﺧﻮاﺳﺖ آﻗﺎي ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺪاﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻠﮏ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 661 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ( ﺑﻪ آدرس ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎد ﺑﻠﻮار اﻣﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﭙﺎ زارﻋﺎن ﻣﺠﺎورت ﮐﺎرﮔﺎه ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎدﻗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل pdf را دانلود کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0