شنبه, 14 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۸:۳۵:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ 
ﺗﻮاﻓﻖ آﻗﺎی ﻣﺠﺘﺒﯽ رﻣﻀﺎﻧﯿﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدی و ﺷﺮﮐﺎ (جلسه 101 بند 7)
ﻣﻮﺿﻮع : ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎرﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ آﻗﺎي ﻣﺠﺘﺒﯽ رﻣﻀﺎﻧﯿﺎن دوﻟﺖ آﺑﺎدي داراي ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 745 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮي ﮐﺸﺎورزي واﻗﻊ در ﻣﺴﯿﺮ آزادﺳﺎزي ﺑﻠﻮار 120ﻣﺘﺮي اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ )ره ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل pdf را دانلود نمایید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0