دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۸:۷:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ 
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﯾﻨﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ (جلسه 101 بند 4)
ﻣﻮﺿﻮع : ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺧﺎﻧﻢ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﯾﻨﻠﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮ روي زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 152/50ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از 500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ دردوﻟﺖ آﺑﺎد ـ ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادﮔﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮐﻮﭼﻪ ﺧﺎدم 2اﻧﺘﻬﺎي آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻼك داﺧﻞ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

برای مشاهده جزییات بیشتر به تصویر مقابل مراجعه نمایید و یا فایل پی دی اف را دانلود کنید.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0