دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۷:۵۹:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ 
ﺻﺪور ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎروب ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ (جلسه 101 بند 3)
ﻣﻮﺿﻮع : ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺮارداد ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺒﺎرز در ﺧﺼﻮص ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺪل 616 ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﺮ روي ﺷﺎﺳﯽ اﯾﺴﻮزو 6 ﺗﻦ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻠﯿﺎرد وﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎري ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق ﺑﺎ ﺗﺮك ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ و ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 23 اﻟﯽ 28 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداري ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ و در اﺻﻼح ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0