دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۷:۵۵:۴۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ 
ﻣﺼﻮﺑﻪ اﺟﺮای ﻧﻮرﭘﺮدازی و زﯾﺒﺎ ﺳﺎزی ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ (جلسه 101 بند 2)
ﻣﻮﺿﻮع : درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ زﯾﺒﺎﺳﺎزي ﺷﻬﺮداري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺟﺮاي ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻫﺎي روﺷﻨﺎﯾﯽ و ﻧﻮرﭘﺮدازي ﻣﻌﺎﺑﺮ و ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ )ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺸﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮآوردي( ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓت

ﻧﺘﯿﺠﻪ راي ﮔﯿﺮي :

ﺑﺎ اﮐﺜﺮﯾﺖ آرا ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ :

ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 5 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداري ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  23 و 25ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮداري در دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﻬﺮداري در ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺻﻼح و ﭘﺎﯾﺪار ﮔﺮدد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0