شنبه, 14 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۱۲:۵:۳۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ 
ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد اﺟﺮای ﻣﺎده 101 (جلسه 101 بند 1)
ﻧﺎﻣﻪ ارﺳﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد اﺟﺮاي ﻣﺎده 101 اﺻﻼﺣﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدراي و ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮ اﻣﻼك و اراﺿﯽ واﻗﻊ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻨﺪ ﺛﺒﺘﯽ ﻣﻔﺮوز ﺑﻮده و اﯾﻦ اراﺿﯽ از ﯾﮏ ﭘﻼك ﺛﺒﺘﯽ واﺣﺪ و ﺑﺎ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﺶ از 500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺠﺰا ﺷﺪه، ﺟﻬﺖ رﻓﺎه ﺣﺎل ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﯾﺠﺎد وﺣﺪت روﯾﻪ در زﻣﯿﻨﻪ اﺟﺮاي ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده 101 و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﺎن در ﺧﺮد ﮐﺮدن ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺰرگ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ : ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات و ﺻﺮﻓﻪ و ﺻﻼح ﺷﻬﺮداري ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺷﺪ.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0