دوشنبه, 23 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۷:۲۷:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ 
ارﺳﺎل ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﯾﻘﻪ زارع دﺳﺘﺠﺮدی (جلسه 100 بند 9)
موضوع : ﺣﺴﺐ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره 18036/98 ﻣﻮرخ 98/9/9 ﺧﺎﻧﻢ ﺻﺪﯾﻘﻪ زارع دﺳﺘﺠﺮدي داراي 883/5 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻋﺮﺻﻪ ﺧﺎم در اراﺿﯽ ﺻﺤﺮاي ﺧﺴﺮوآﺑﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﮔﻠﻬﺎ ﻓﺎز 3 ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ 2 ﻣﺼﻮﺑﻪ 166ﻣﻮرخ 89/5/30 و ﺑﻨﺪ 5 ﻣﺼﻮﺑﻪ 196 ﻣﻮرخ 90/6/5 ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ ازآورده زﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎدل 50 درﺻﺪ ﺧﺎﻟﺺ زﻣﯿﻦ، ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻟﮏ )ﻣﻌﺎدل 441/75 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﭘﻼك ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺷﻤﺎره 657 ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 265/60ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻃﺒﻖ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻔﮑﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻮض ﻣﻠﮑﯽ ﺑﺮاي اﯾﺸﺎن در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻬﺎﺗﺮ ﻣﯿﺰان 352/30 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ زﻣﯿﻦ ﺧﺎم ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ از ﺷﻬﺮداري ﻃﻠﺒﮑﺎر ﻣﯽ ﮔﺮدد.

برای مشاهده جزییات بیشتر به فایل پی دی اف را دانلود نمایید و یا به تصاویر مقابل مراجعه کنید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0