شنبه, 14 تير 1399
عنوان گروه خبري / مصوبات شورای اسلامی شهر دوره پنجم .
  • ساعت : ۷:۲۱:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ 
اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮای ﻃﺮح ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ واﻗﻊ در ﻓﺎز ﺳﻪ ﮔﻠﺰار (جلسه 100 بند 8)
موضوع : ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﺷﻬﺮداري، ﻣﻮﺿﻮع اوﻟﻮﯾﺖ اﺟﺮاي ﻃﺮح ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ دو ﻗﻄﻌﻪ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 13000 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ واﻗﻊ در ﻓﺎز ﺳﻪ ﮔﻠﺰار ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری دولت آباد می باشد.

    V5.2.0.0